Eddy on uusi digitaalinen palvelu,

joka etsii oikean polun edunvalvonnan palveluverkosta

ja ohjaa seuraavalle etapille


Puolisoni sai vakavan aivoinfarktin. Enkö saakaan maksaa hänen laskujaan? Kuka auttaa?

Äitini muistisairaus on edennyt nopeasti. Mihin minun pitää soittaa edunvalvonta-asiassa?

Jokaisella täysi-ikäisellä suomalaisella on kolme vaihtoehtoa, miten hänen asiansa hoituvat, kun hän ei pysty enää niitä itse hoitamaan.

  1. vaihtoehto on etukäteen tehtävä edunvalvontavaltuutus, jolla itse valitaan kuka asioita päätyy hoitamaan. Tämä on halvin vaihtoehto, mutta harmillisen harva on tällaisesta mahdollisuudesta tietoinen.

  2. vaihtoehdossa läheinen toimii edunvalvojana ja hoitaa asiat viranomaisen valvonnassa. Tämä on työläs ja hintava vaihtoehto. Läheisille tulee yllätyksenä byrokratian määrä.

  3. vaihtoehto on yleinen edunvalvoja. Tämä on kaikista kallein ja raskain tapa hoitaa asiat. Tätä on pyrittävä vähentämään ja ohjattava kuntalaiset edullisempiin vaihtoehtoihin.


Yksi yleisimmistä syistä edunvalvontaan päätymiseen on muistisairaus.

200 000 suomalaisella on diagnosoitu muistisairaus.

14 500 uutta diagnoosia joka vuosi.

Väestön ikääntyminen lisää edunvalvonnan tarvetta nopeasti.


Edunvalvonnasta koituvia kustannuksia on hillittävä kaikin keinoin ja ihmisiä on ohjattava ottamaan ennakoivia askelia omalla edunvalvonnan polullaan. Raskaaseen edunvalvontaan ajautuvien määrää on pyrittävä vähentämään.


Edunvalvonnan palveluverkko on monimutkainen kokonaisuus ja harvalla on tietoa mistä polku alkaa ja mihin se päättyy.

Tiedon puute kuormittaa sote-alan ammattilaisia, koska heillä ei ole riittävästi osaamista asiakkaiden ja potilaiden ohjaamiseen.

Kuntalaiset eivät osaa ajoissa hoitaa edunvalvonnan asioitaan kuntoon, koska selkeää polkua ei ole tiedossa.

Omaiset eivät tiedä miten aloittaa sairastuneen tai vammautuneen läheisensä edunvalvontaprosessia, koska eivät tiedä mihin viranomaistahoon ottaa yhteyttä.

Ja tähän -trust me- menee menee aikaa ja hermot.


omainen.png

Millään näistä edunvalvontaan liittyvistä tahoista ei ole kokonaiskuvaa yksittäisen asiakkaan polusta.


Uusi digitaalinen palvelu

EDDY

osaa ohjata jokaista omalla polullaan

Kuntalaisten EDDY:

Palvelu avoinna 24/7. Kuntalaiset voivat ennakoida omaa edunvalvonnan polkuansa ja toimia EDDYn antamien ohjeiden mukaan. Omainen voi selvittää läheisensä polkua ja auttaa asioiden hoitumisessa. EDDY kertoo, mihin viranomaiseen tulee seuraavaksi ottaa yhteyttä. EDDY kertoo myös viranomaisen yhteystiedot.

EDDYsta on apua myös kolmannen sektorin toimijoille. Yhdistystoimijat voivat kannustaa jäseniään aktivoitumaan oikeudellisessa ennakoinnissa tai auttaa käyttämisessä niitä, kenellä on haasteita digitaalisten palveluiden käyttämisessä.

SOTE-ammattilaisten EDDY:

Asiakas- ja potilasohjauksen työkalu. Sisältää kuntalaisille tarkoitetun version lisäksi opastuksen mm. siitä mikä lääkärinlausunto kirjoitetaan missäkin polun vaiheissa. Ammattihenkilöstö voi ohjata asiakkaita ja potilaita oikeudelliseen ennakointiin EDDYn avulla tai auttaa omaisia aloittamaan edunvalvontaprosessin. EDDY vähentää selvittelytyöhön kuluvaa työaikaa. Koulutustarve vähenee ja asiakaspalvelun laatu paranee.

Oikea-aikaisella ohjauksella säästyy yhteiskunnan varoja merkittävästi.


Käyttäminen on helppoa

EDDYssa on huomioitu kaikenlaiset käyttäjät ja kaikissa toiminnoissa on huomioitu estettömyys ja saavutettavuus.

EDDY esittää kysymyksiä, joihin vastataan. Vastaukset vievät polulla eteenpäin. EDDY neuvoo, mihin viranomaistahoon on seuraavaksi otettava yhteyttä ja mikä asia on hoidettava.


Kenelle etsit tietoa_ (2).png

Kysymyksiin vastaamalla EDDY löytää oikean polun ja kertoo seuraavan viranomaistahon, johon on oltava yhteydessä.


Kenelle etsit tietoa_ (3).png

EDDY tarjoaa aina myös vastausvaihtoehdon “en tiedä”. Jos käyttäjä valitsee sen, EDDY kertoo, miten asiaa voi selvittää tai kenen puoleen on syytä kääntyä. Näin polulla kulkeminen ei keskeydy tiedon puutteen vuoksi missään vaiheessa.


#asiakaslähtöisyys #yksilöllisyys

# saavutettavuus #ennakointi #taloudellisuus

#digitaalisuus #palvelumuotoilu


EDDY on hankittavissa kuntien ja sairaanhoitopiirien käyttöön vuosilisenssillä. Käyttöönotto on helppoa ja nopeaa eikä henkilöstöltä kulu aikaa käytön opetteluun. Ennen käyttöönottoa paikallisten tahojen yhteystiedot asennetaan EDDYyn, jolloin käyttäjille tarjottavat yhteystiedot ovat ajantasaiset.

EDDY upotetaan kunnan omille nettisivuille. Sieltä se on helposti löydettävissä.

EDDYn käyttöonotto vähentää ammattihenkilöstön työmäärää välittömästi, vähentää lisäkoulutuksen tarvetta sekä säästää yhteiskunnan rahaa tulevaisuudessa, joten vuosittaiset kustannukset tulevat varmasti katetuiksi.


EDDY-sovelluksen valmistuminen ajoittuu tammikuulle 2020. Nyt haussa yhteistyökumppanit, joiden kanssa saamme EDDY:n jokaiseen suomalaiseen kuntaan ohjaamaan asiakaspolkuja oikeaan suuntaan.

Pilottikuntien haku aukeaa syyskuussa 2019!


Tietoa on tarjottava selkeässä muodossa, jotta jokainen pystyy tekemään valintoja omaa tulevaisuuttaan koskevissa asioissa.
— Tiina Kuopanportti
tiinakuopanportti.jpg

Tiina Kuopanportti

EDDY:n kehittäjä

p. 045 153 7479

tiina@taitekohta.fi